Bestyrelsen:
Der er generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen hvert år i slutningen af september måned.

Vi holder ca. fem til seks møder om året, og i januar planlægger vi møderne for hele året.

I bestyrelsen drøfter vi de overordnede principper for pædagogikken samt sager som forældre, bestyrelsesmedlemmer eller institutionen ønsker bliver behandlet på bestyrelsesmødet.

Kommunen sender også sager til høring f.eks. budget og forskellige politikker vedrørende børneområdet.

Referat fra bestyrelsesmøderne kommer i Æblebladet, som I kan se på Børneintra.

 

Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af fem til syv forældre og to repræsentanter personale samt institutionens leder.

Forældre og personale vælges for to år af gangen.